წვიმსაწრეტი სისტემა PLASTMO

წვიმსაწრეტი სისტემა „PLASTMO" წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ხარისხიანად დაპროექტებულ და ცვლად კლიმატზე მისადაგებულ სისტემას, იგი არ ხუნდება, მონტაჟდება ადვილად, სპეციალური წებოთი შესრულებული მონტაჟი უზრუნველყოფს მყარ შეერთებას.